ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI LEKARZA PRZED ORGANAMI SAMORZĄDU ZAWODOWEGO  Z TYTUŁU PRZEPISU ART.1 UST.3 KODEKSU ETYKI LEKARSKIEJ (postępowanie podważające zaufanie do zawodu)
Art.1 Kodeksu Etyki Lekarskiej 
2022r.
art..17 Konstytucji RP
[…] pieczę nad należytym WYKONYWANIEM tych zawodów
Ponieważ Konstytucja jest aktem nadrzędnym, a art.17 jest dla samorządów zawodowych "matką wszystkich przepisów" , utrwalił się pogląd doktryny (nauki prawa),
że postepowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej powinny dotyczyć tylko i wyłącznie czynów związanych z wykonywaniem zawodu lekarza.
Co jest "wykonywaniem zawodu" ? Określa to  art.2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (u.z.l.ld.)
art..2 u.z.l.ld.
i dalej:
W PRZECIWNYM RAZIE, WYKRACZAMY POZA UPOWAŻNIENIE, JAKE USTAWODAWCA KONSTYTUCYJNY PRZEWIDZIAŁ DLA SAMORZĄDÓW ZAWODOWYCH