Jaki jest stan prac nad wyceną?

We wpisie „Od kiedy nowa wycena świadczeń z chirurgii i periodontologii?” zrelacjonowałem ostatnią rozmowę delegacji NRL z ministrem Maciejem Miłkowskim, jaka w sprawie stomatologicznych kontraktów odbyła się w dniu 24 maja br. Powiadomiono nas wówczas, że NFZ zostało zobowiązane do wdrożenia wyceny AOTMiT w zakresie chirurgii i periodontologii do dnia 1 lipca br. Słowem , od tego dnia powinien być znany sposób „przełożenia” ustaleń tej wyceny na nowelizację Zarządzenia Prezesa NFZ.

W rozmowie uczestniczył na mój wniosek przedstawiciel nowego Prezesa NRL. Prezes Jankowski wydelegował dr Pawła Baruchę, jak się później okazało -od 3 czerwca  nowego szefa KS NRL i wiceprezesa NRL.

Trudno sobie wyobrazić inny sposób implementacji wyceny, jak wydanie noweli zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

A jeśli tak, to obowiązuje przepis art.146 ust.4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, zobowiązujący Fundusz do przedłożenia projektu tego zarządzenia Konsultantom Krajowym z terminem wydania przez nich opinii nie krótszym niż 14 dni.

art.146 ust.4

4. Projekt przedmiotu postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz szczegółowych warunków umów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, Prezes Funduszu przedstawia właściwym konsultantom krajowym w celu zaopiniowania. Opinia jest przekazywana Prezesowi Funduszu w wyznaczonym przez niego terminie, nie krótszym niż 14 dni. Nieprzedłożenie opinii w tym terminie jest równoznaczne z wydaniem opinii pozytywnej.

Jeśli mamy dziś 17 czerwca i dotrzymane miałyby być terminy zarówno wejścia w życie wyceny (1 lipca), jak i 14 dniowy czas na opiniowanie, to projekt powinien ukazać się trzy dni temu.

Tymczasem, projektu nie ma. Przynajmniej nic publicznie o tym nie wiadomo. Jeśli się ukaże, powinien być TUTAJ

Jedyne wyjście to wydanie go w terminie późniejszym, z mocą od 1 lipca.

Trudno też powiedzieć, czy nastąpiło jakieś spotkanie przedstawicieli NRL z Funduszem- komisje okręgowych izb lekarskich nie dostały w tej sprawie żadnych informacji.

Jak wspomniałem w przywołanym na wstępie wpisie, już 27 maja zwróciłem się w piśmie do Prezesa Jankowskiego z rekomendacją niezwłocznego nawiązania kontaktu z NFZ w tej sprawie.